Hopp til innholdet

Abortturisme: Hvem og hvorfor

  • av
Dame på fly. Illustrerer en utilpass dame på vei til abort. Abortturisme.

I en tid hvor kvinners rettigheter og frihet er i fokus, er abortturisme blitt et fenomen. Begrepet abortturisme refererer til kvinner som reiser til et annet land for å få utført en sen abort, ofte på grunn av strengere abortlover i hjemlandet.

En nylig studie utført av forskere ved Universitetet i Lille, Frankrike, har kastet lys over fenomenet, og gir mer innblikk i omstendighetene som fører til abortturisme. I Frankrike tillater loven abort opp til 12 uker. For kvinner som oppdager graviditeten etter 12-ukers grensen, så er alternativene begrensede. Mange velger derfor å reise til Nederland, hvor abort er lovlig opp til 22 uker. Dermed omgår man lovbegrensningene i hjemlandet.

Historisk kontekst

Abort har vært et kontroversielt tema gjennom historien, og lovgivningen har variert betydelig mellom forskjellige land, og over tid. I løpet av det 19. århundre begynte mange vestlige land å kodifisere (å lage formelle, spesifikke, skriftlige lover) abortlover, eller å sette strengere restriksjoner på å få utført inngrepet. Til tross for restriksjonene, fortsatte ulovlige aborter fortsatte å skje i stort antall. Selv der hvor aborter var strengt begrenset.

I Storbritannia ble i 1967 abort legalisert helt opp til 28 uker. Dette ble senere redusert til 24 uker. Andre land fulgte snart etter, inkludert Canada (1969), og Sverige i 1975.

I USA ble samme grense innført i 1973 i de fleste stater, og har frem til i fjor vært gjeldende. 

Da ble det gjort betydelige endringer i amerikanske abortlover. Til omfattende protester og internasjonal oppmerksomhet. Roe v. Wade og Casey v. Planned Parenthood, to viktige rettssaker som beskyttet abortrettigheter på føderalt nivå, ble omgjort i høyesterett. Med dette så ble beskyttelsen av abortrettigheter gjennom føderale lover fjernet. Dermed ble det tillatt for hver enkelt stat å regulere deler av abortlovgivningen. Resultatet er at det nå er store variasjoner i abortlovgivningen mellom forskjellige stater i USA. Det har skapt et komplekst og fragmentert juridisk landskap for abort i USA, hvor kvinner i forskjellige stater har svært forskjellige rettigheter og tilgang til aborttjenester.

I Norge ble abort på forespørsel legalisert i 1978 med innføringen av Lov om svangerskapsavbrudd. Loven tillater abort på forespørsel opp til 12. svangerskapsuke Etter dette tidspunktet må det søkes om tillatelse fra en nemnd.

Selv om flere land har tilnærmet like abortlover så er tilgangen til trygge og rimelige aborttjenester, i praksis, likevel begrenset noen steder. Spesielt gjelder dette for kvinner i lavinntektsgrupper og utenfor sentrale strøk. Behovet for fortsatt innsats for å sikre kvinners rett til å bestemme over egen kropp og reproduktive helse er derfor fortsatt til stede mange steder. Mange land har dessverre ikke helsevesen og sosiale ordninger på det nivået vi har i Norge.

Forskningsfunn

Den omtalte franske studien viser at mange av kvinnene som reiser for å få utført en sen abort var unge (15–25 år). Det var typisk deres første graviditet, de var enslige, i betalt arbeid, og med utdanningsnivå enten likt eller lavere enn videregående skole. De fleste kvinnene hadde regelmessig gynekologisk oppfølging, brukte prevensjon, hovedsakelig p-piller, og hadde allerede diskutert nødprevensjon eller abort med en helsepersonell.

Dette indikerer at det ikke nødvendigvis er mangel på tilgang til helsehjelp eller prevensjon som fører til sen oppdagelse av graviditeten, men kanskje heller mangel på kunnskap om tidlige graviditetstegn. Seksualundervisning som inkluderer unnfangelse og graviditet blir i så fall desto viktigere. 

Faktorer som kjennetegnet kvinnene

Kvinnene i studien hadde (for) sen kjennskap graviditeten sin og besøkte klinikken ved 18 uker graviditet eller senere. Altså senere enn den 12-ukers franske lovlige grensen for abort. I Frankrike ble abort legalisert i 1975 med “Veil-loven”. Loven tillot kvinner å få en abort på forespørsel innen de første 12 ukene av svangerskapet. Denne begrensningen gjelder fortsatt (tilsvarende norske regler), og er altså mer restriktiv enn for eksempel Nederland sin grense på 22 uker. 10 uker utgjør en betydelig forskjell i gravide kvinners valgfrihet, og hevdes å være en sterkt medvirkende årsak til abortturismen fra Frankrike til Nederland.

Årsaker til å søke abort

Kvinnene i studien nevnte flere årsaker tik hvorfor de ønsket å ta abort. Det inkluderte sosial-kulturell-religiøs kontekst (risiko for vanære, misbruk, og avvisning), religion, tvang fra deres partnere eller familier, voldtekt, økonomisk kontekst, og sysselsetting (risiko for å miste jobben).

Abort: Et personlig valg og et moralsk dilemma

Gynekologisk rom på sykehus hvor aborter gjennomføres

Å ta valget om å avbryte en graviditet er en dypt personlig beslutning, og for mange kvinner (og deres partnere) så er det også et moralsk dilemma. Dette dilemmaet kan forsterkes når kvinnen må reise til et annet land for å få utført inngrepet. 

For mange kvinner er abortturisme det eneste alternativet de har. Man kan derfor argumentere for at det er behov for mer fleksible abortlover. Spesielt for kvinner som oppdager graviditeten (for) sent. Samtidig er det viktig å anerkjenne at abort er et komplekst og følsomt emne. Det er mange ulike syn på dette, både innenfor og utenfor det medisinske samfunnet. Valget om abort kan være en emosjonelt belastende prosess. Det fremkaller gjerne en rekke følelser, inkludert lettelse, sorg, skyld og anger. Gjerne om hverandre. 

Abortturisme er et komplekst fenomen som krever en flerdimensjonal forståelse: Både sosiale, økonomiske, kulturelle og helsemessige aspekter. Det gjør abortdebatten til ett av de mest sårbare og splittende temaene i politikk og media.

Abortdebatten i Norge

I Norge er det som nevnt over tillatt med selvbestemt abort innen utgangen av 12. svangerskapsuke. Etter 12. uke kan abort likevel innvilges av en nemnd, hvis ett av flere kriterier er oppfylt: Eksempelvis fare for kvinnens fysiske eller psykiske helse, vanskelig livssituasjon, stor fare for sykdom hos barnet, graviditet som resultat av voldtekt eller incest, eller hvis moren har psykisk sykdom eller psykisk utviklingshemming.

Etter 18 uker er abort generelt ikke tillatt, med mindre det er særlig tungtveiende grunner for det.

Tvillingabort

Tvillingabort, eller fosterreduksjon, har vekket en del debatt i Norge. Dette handler om kvinner som er gravide med tvillinger, men som ønsker å abortere ett av fostrene. I 2018 ble det diskutert om dette burde forbys. Det ble argumentert med at abortering av en tvilling kunne påvirke den andre tvillingen negativt, og at de aborterte tvillingene som regel var friske. Det ble også ytret bekymringer om at det å tillate fosterreduksjon kunne medføre abortturisme nettopp til Norge. Til tross for debatten ble det ikke innført noe forbud mot tvillingabort i Norge. Det er imidlertid ikke rett fram å få utført fosterreduksjon. Denne typen abort må nemlig gjennom nemda, på samme måte som aborter mellom uke 12 og 18. 

Men også norske kvinner har valgt å være såkalte abortturister. I Sverige er abortgrensen i dag 18 uker. Sverige er også lovmessig åpent for abortturisme. 

Et felles ønske om å unngå sen abort

Kvinnerettigheter, moralske dilemma og forskjellige lovgrunnlag rundt abort vil nok fortsette å vekke interesse, harme og sterke følelser også i fremtidige debatter. Lett tilgang på internasjonale reiser gjør abortturisme til et reelt alternativ for kvinner som ønsker å få utført aborter som ikke tillates i hjemlandet, noe som i seg selv reiser en lang rekke praktiske og moralske spørsmål. 

Selv om man også i Norge har forskjellig syn og meninger om abort så er nok de fleste enige om at abort er vondt, vanskelig og i utgangspunktet uønsket. Og for mange vil nok valget være vanskeligere og vanskeligere å ta, jo lenger ut i svangerskapet man er kommet. Det som starter som en ubestemmelig celleklump, utvikler seg gradvis mot det vi assosierer med et menneske. For mange vil derfor valget om å ta abort være noe enklere og mindre problematisk tidlig i forløpet, enn senere. 

De franske forskerne trekker fram viktigheten av kunnskap om unnfangelse og om hvordan en graviditet utarter seg. Forstår man ikke at man er gravid så er det lite sannsynlig at man tester seg eller oppsøker helsehjelp i tide. Da ender man oftere opp med sen abort. Og i noen tilfeller: Abortturisme.

Merk: Artikkelforfatteren har ikke til hensikt å argumentere for eller mot abort. Snakkomsex.no har respekt for at det fins mange og sterke meninger om temaet og ønsker å fremme aksept for begge (alle) syn. 

Videre er det heller ikke gitt at franske forhold er direkte overførbare til norske forhold. Konklusjonen om at kunnskap om seksualitet og graviditet er viktige og forebyggende tiltak står uansett ved lag. 

God informasjon om abort, rettigheter og fremgangsmåte i Norge fins på sexogsamfunn.no:

Referanse:

Medical tourism for late abortion: Women’s profile and circumstances. A quantitative study among women who travelled within Europe for late abortion

Forfatterprofil

Admin

Legg igjen en kommentar