Hopp til innholdet

seksualitet

Autisme hjerte og hender kjærlighet og seksualitet

Autisme, sex og BDSM?

Autisme, som er en del av det såkalte “nevromangfoldet”, er en kompleks og mangfoldig tilstand som påvirker hvordan man kommuniserer og forholder seg til andre. Men hvordan påvirker autisme en persons seksualitet, og hva sier forskningen om dette?

Nevromangfold: Autisme og seksualitet

nevromangfold autisme sex seksualitet bilde av hjerte med puslespillbiter

Nevrodiversitet i dagens samfunn

I en stadig mer åpen og inkluderende verden, er forståelsen av seksualitet og individuelle forskjeller blitt en viktig del av vår kulturelle og sosiale utvikling. Dette kommer til syne når vi ser på grupper som tidligere har blitt oversett eller misforstått, slik som personer med autisme. 

Hva er nevrodiversitet

Nevromangfold, eller nevrodiversitet, refererer til variasjonen i menneskelig hjernefunksjon og atferdsmønstre. Begrepet anerkjenner at alle har unike nevrologiske utviklingsmønstre, og det utfordrer ideen om at det er en “normal” eller “riktig” måte for hjernen å fungere på. Nevromangfold inkluderer et bredt spekter av nevrologiske tilstander og funksjoner, inkludert, men ikke begrenset til:

 • Autismespekterforstyrrelse (ASF)
 • Oppmerksomhetssvikt-/hyperaktivitetsforstyrrelse (ADHD)
 • Dysleksi
 • Tourettes syndrom
 • Angstlidelser
 • Og mange andre nevrologiske og psykologiske tilstander.

Mange argumenterer for at samfunnet bør anerkjenne og verdsette nevrologiske forskjeller på samme måte som vi verdsetter kulturell, rase- og kjønnsdiversitet. Man mener at nevrologiske forskjeller bør sees på som naturlige variasjoner i den menneskelige hjerne, snarere enn som lidelser eller avvik som må “kureres” eller “behandles”.

Bruken av begrepet “nevromangfold” diskvalifiserer ikke nødvendigvis behovet disse menneskene ofte har for behandling eller støtte. Mange mennesker med disse tilstandene kan ha nytte av terapi, medisiner eller andre intervensjoner. 

Hva betyr det å være nevrotypisk?

Å være “nevrotypisk” refererer til det å ha en nevrologisk utvikling og funksjon er i tråd med det som generelt forventes av samfunnet og som anses som “typisk” eller “normalt”.

Begrepet brukes ofte i kontrast til nevrodiverse individer, som de som er på autismespekteret, har ADHD, dysleksi, og andre nevrologiske eller psykologiske tilstander. “Nevrotypisk” betyr ikke nødvendigvis “uten problemer” eller “perfekt”; det refererer bare til individer hvis hjernefunksjon er i tråd med det som er mest vanlig i befolkningen.

Grunnleggende Forståelse av autisme

Autisme, ofte referert til som autismespekterforstyrrelse (ASF), er en nevrologisk tilstand som manifesterer seg på mange forskjellige måter. Det autistiske “uttrykket” varierer stort. Autisme er et helt spekter og ikke ensartet. Noen med autisme kan ha betydelige kommunikasjonsutfordringer, mens andre kan ha mer subtile sosiale vanskeligheter. Noen kan ha sensoriske følsomheter, mens andre kan ha repetitiv atferd.

Uansett hvor en person ligger på autismespektere så har man egne, unike følelser, behov og identiteter, inkludert seksualitet. Seksualitet er en naturlig del av det å være menneske, og personer med autisme er ikke unntatt fra dette iboende behovet. Faktisk kan deres unike nevrologiske sammensetning gi dem en annen, men like gyldig og virkelig forståelse av seksualitet og intimitet.

Misforståelser om seksualitet og autisme:

En hyppig, og samtidig en av de mest uheldige misforståelsene om autistiske mennesker, er at de mangler evnen og ønsket om å danne intime og romantiske relasjoner. Dette kunne ikke vært lenger fra sannheten. Faktisk viser forskning at mange autistiske voksne opplever seksuelle følelser på samme måte som nevrotypiske voksne. En studie publisert i “Journal of Autism and Developmental Disorders” fant at autistiske voksne hadde omtrent samme grad av ønske om seksuelle og romantiske forhold som nevrotypiske voksne, men at de opplevde oftere seksuelle problemer som mangel på seksuell interesse eller dysfunksjon. 

Det er viktig å nærme seg emnet autisme og seksualitet med en åpen og ikke-dømmende holdning. Gjennom anerkjennelse og gjennom å feire mangfoldet kan vi sørge for at de får tilgang til tilpasset undervisning, helsehjelp og (minst) samme grad av støtte som nevrotypiske individer.

Hva er autistiske trekk?

Autistiske trekk refererer til atferds- og kognitive egenskaper som ofte er assosiert med autismespekterforstyrrelse (ASF). Merke at tilstedeværelsen av noen av disse trekkene alene ikke nødvendigvis indikerer at en person har ASF. Mange mennesker kan vise noen autistiske trekk uten å ha en diagnose av autisme. Her er noen vanlige autistiske trekk:

Sosial kommunikasjon og interaksjon:

 • Vanskeligheter med å tolke kroppsspråk, ansiktsuttrykk, og tonefall.
 • Utfordringer med å forstå og uttrykke egne følelser.
 • Vanskeligheter med å initiere, opprettholde, eller forstå sosiale interaksjoner, som å dele oppmerksomhet eller delta i gjensidige samtaler.

Repetitiv atferd og begrensede interesser:

 • Sterk interesse for spesifikke emner, ofte til det punktet av ekspertise.
 • Gjentakende atferd, som å vifte med hender, snurre objekter, eller hoppe.
 • Rutineorientert, og kan bli opprørt ved endringer i kjente rutiner.

Sensoriske forskjeller:

 • Overfølsomhet eller underfølsomhet for sensoriske stimuli, som lys, lyd, berøring, smak, eller lukt.
 • Kan enten søke eller unngå visse sensoriske opplevelser.

Kognitive forskjeller:

 • Kan tenke og løse problemer på unike måter.
 • Noen kan ha utfordringer med “teori om sinn”, det vil si å forstå andres tanker, følelser, eller perspektiver.

Språklige og kommunikative forskjeller:

 • Forsinket språkutvikling eller mangel på verbal kommunikasjon hos noen.
 • Bokstavelig tolkning av språk.
 • Repetitiv bruk av språk eller ekkolali (gjenta ord eller setninger sagt av andre).

Motoriske forskjeller:

 • Klønete bevegelser eller uvanlige gangarter.
 • Vanskeligheter med finmotorikk, som å kneppe knapper eller holde en blyant.

Nevrodiversitet og seksuelt samspill

Som alle andre så har personer med autisme seksuelle følelser, behov, og identiteter.

Men hvordan formes, uttrykkes og oppleves seksualiteten deres? Hvilke utfordringer og triumfer møter de i sin seksuelle reise? Denne artikkelen vil ta opp problemstillinger knyttet til krysningspunktet mellom autisme og seksualitet. Vi vil streife innom både biologiske, psykologiske, kulturelle og sosiale aspekter som påvirker en autistisk persons forståelse og uttrykk av sin egen seksualitet. Fra hvordan medisiner kan påvirke seksuell lyst, til de unike utfordringene med dating og romantiske relasjoner. Vi er også innom mer komplekse temaer som kjønnsidentitet, seksuell orientering, og hvordan samfunnet ser – og ofte misforstår – den autistiske seksualiteten.

Vi håper med dette å gi en bred og respektfull introduksjon til emnet. Vårt mål er ikke bare å informere, men også å styrke autistiske individer i deres egen seksuelle reise, samtidig som vi øker forståelsen og empatien i samfunnet rundt dem.

Biologiske og Fysiologiske Faktorer

Hormonelle aspekter
Hormoner spiller en sentral rolle i hvordan vi opplever og uttrykker vår seksualitet. Studier har vist at enkelte med autisme kan ha atypiske hormonnivåer. For eksempel, forskning publisert i “Molecular Autism” antyder at noen autistiske individer kan ha høyere nivåer av testosteron. Selv om sammenhengen mellom testosteron og seksuell atferd er kompleks, kan slike variasjoner potensielt påvirke seksuell lyst, atferd og fysisk utvikling. Det er også viktig å merke seg at hormonelle variasjoner kan påvirke både menn og kvinner med autisme på forskjellige måter.

Medikamentelle påvirkninger:

Autisme er en nevrologisk tilstand som kan manifestere seg på mange måter. Autisme behandles i seg selv ikke med medisiner, men mange med autisme har komorbide tilstander som angst, depresjon, ADHD, og andre utfordringer. For å behandle disse tilstandene.

En av de mest vanlige medikamenttypene som foreskreves for komorbide tilstander som angst og depresjon er SSRI-antidepressiva. SSRI står for “selektive serotonin reopptakshemmere”, og de fungerer ved å øke nivået av serotonin i hjernen, noe som kan bidra til å forbedre stemningen. Men, som med mange medisiner, kommer SSRIs med potensielle bivirkninger.

Seksuelle bivirkninger er dessverre blant de mest rapporterte bivirkningene av SSRI-antidepressiva. Disse kan inkludere redusert seksuell lyst, endringer i orgasmeintensitet, og i noen tilfeller, en fullstendig hemming av evnen til å oppnå orgasme. For noen kan disse bivirkningene være midlertidige og forsvinne over tid, mens for andre kan de vedvare så lenge medisinen tas.

Siden mennesker på autismespekteret ofte har symptomer og utfordringer knyttet til tilleggsvansker de opplever, så benytter man ofte medisiner mot symptomer på de komorbide tilstandene. Dette er noen av de medikamentelle utfordringene som kan være aktuelle:

 • Antipsykotika: Medisiner som Risperidon og Aripiprazol er noen ganger foreskrevet for å behandle irritabilitet og aggressive atferder hos autistiske individer. Seksuelle bivirkninger kan inkludere redusert libido, erektil dysfunksjon, og anorgasmi.
 • Stimulanter: Medisiner som Methylphenidate (f.eks. Ritalin) og Amfetamin (f.eks. Adderall) er ofte foreskrevet for ADHD, en tilstand som kan være komorbid med autisme. Disse kan forårsake redusert seksuell lyst, erektil dysfunksjon, og endringer i orgasme.
 • Antiepileptika: Noen autistiske individer kan ha epilepsi og kan derfor ta antiepileptika som Valproat eller Lamotrigin. Seksuelle bivirkninger kan inkludere redusert libido, erektil dysfunksjon, og endringer i orgasmeintensitet.
 • Betablokkere: Noen ganger brukt for å behandle angstsymptomer, betablokkere som Propranolol kan forårsake seksuelle bivirkninger som redusert lyst og erektil dysfunksjon.
 • Benzodiazepiner: Medisiner som Diazepam eller Lorazepam, som kan bli foreskrevet for angst eller søvnproblemer, kan også påvirke seksuell funksjon.

Sensoriske opplevelser
Autisme bringer ofte unike sensoriske opplevelser. Hvordan en autistisk person opplever berøring kan for eksempel variere drastisk fra hvordan en nevrotypisk person gjør det. For noen kan en lett berøring oppleves som overveldende, mens for andre kan det være understimulerende. Å forstå denne dynamikken er essensielt for intime relasjoner, hvor berøring og sensorisk utveksling er sentralt. Dette kan også påvirke hvordan autistiske individer opplever seksuell nytelse og intimitet.

Fertilitet og reproduksjon
Selv om autisme i seg selv ikke direkte påvirker fertilitet, kan visse medisiner eller komorbide tilstander potensielt gjøre det. Autistiske individer må derfor gis adekvat informasjon om hvordan deres personlige helseprofil kan innvirke på reproduktiv helse, slik at de kan ta velinformerte valg. Det er også viktig å gi støtte og veiledning til autistiske individer som ønsker å bli foreldre, slik at de kan navigere i reproduksjonsprosessen med tillit og kunnskap.

Psykologiske og Emosjonelle Faktorer

Sosial interaksjon og kommunikasjon
For personer med autisme kan utfordringene knyttet til sosial interaksjon og kommunikasjon ha dyptgående implikasjoner for deres seksuelle erfaringer. Når flørting og romantikk ofte er avhengig av subtile sosiale signaler, kan misforståelser lett oppstå. Noen kan ha vansker med å tolke kroppsspråk, tonefall eller indirekte kommunikasjon, som ofte er sentrale elementer i seksuell og romantisk interaksjon. Dette kan resultere i utfordringer med å innlede eller opprettholde intime forbindelser.

Autistiske individer ofte opplever vanskeligheter med å tolke ikke-verbale signaler og nyansene i sosiale situasjoner. Det som faller “mellom linjene”, og som formidles indirekte og tvetydig kan gå en hus forbi. Dette kan føre til at de misforstår partnerens intensjoner eller føler seg usikre i intime situasjoner. Derfor er det viktig å gi autistiske personer opplæring og støtte for å forbedre deres sosiale og kommunikative ferdigheter i seksuelle sammenhenger.

Selvoppfatning, Identitet og Seksuell Selvfølelse hos Autistiske Individer

Selvoppfatning og identitet spiller en avgjørende rolle i hvordan en person forstår og uttrykker sin egen seksualitet. Dette er spesielt relevant for autistiske individer, da de ofte har unike opplevelser knyttet til både sin autismespektrumsforstyrrelse (ASF) og sin seksualitet. Å forstå sammenhengen mellom selvoppfatning og seksuell selvfølelse er derfor essensielt for å støtte autistiske mennesker på en helhetlig måte.

Selvbildets betydning:
For autistiske individer kan selvoppfatning være påvirket av hvordan de opplever seg selv i en verden som ikke alltid er forståelsesfull eller aksepterende av nevromangfold. De kan ha opplevd manglende støtte, misforståelser eller til og med stigmatisering knyttet til deres autisme. Dette kan føre til en negativ selvoppfatning, og det kan være spesielt utfordrende når det kommer til seksualitet. Å føle seg usikker eller negativ om seg selv kan hindre en persons evne til å utforske og uttrykke sin seksualitet på en sunn måte.

Risiko for lav selvfølelse:
Forskning har vist at autistiske individer har økt risiko for å oppleve lav selvfølelse sammenlignet med nevrotypiske individer. Dette kan delvis skyldes de sosiale utfordringene de kan møte, samt stigma og mangel på aksept fra samfunnet. For autistiske personer kan selvfølelsen påvirkes av deres opplevelse av å være annerledes eller utenfor, noe som kan føre til følelser av isolasjon og ensomhet.

Psykososial støtte og selvfølelsebygging:
Det er viktig å tilby autistiske individer psykososial støtte og selvfølelsebygging som tar hensyn til deres unike erfaringer, inkludert deres seksuelle identitet og selvfølelse. Terapeutisk støtte kan bidra til å øke en persons selvtillit, forbedre deres evne til å forstå og uttrykke sin seksualitet, og redusere de negative effektene av lav selvfølelse.

Å bekjempe stigmatisering:
En viktig del av å styrke selvoppfatningen og selvfølelsen til autistiske individer er å bekjempe stigmatisering og misoppfatninger knyttet til autisme. Dette krever økt bevissthet og opplæring i samfunnet for å fremme aksept og inkludering av mennesker med ASF. Når autistiske individer føler seg akseptert og respektert for hvem de er, inkludert deres seksuelle identitet, kan dette bidra til å styrke deres generelle selvfølelse og velvære.

I det store bildet er det viktig å forstå at selvoppfatning, identitet og seksuell selvfølelse er komplekse aspekter av individets liv. For autistiske personer, som kan møte ekstra utfordringer knyttet til sin autisme, er det avgjørende å tilby støtte og veiledning som er tilpasset deres spesifikke behov. Dette vil bidra til å fremme en sunn og positiv tilnærming til seksualitet og selvfølelse.

Støtte og opplæring
Kommunikasjon er en kritisk komponent i ethvert forhold, spesielt når det kommer til intime og seksuelle forhold. For personer med autisme kan kommunikasjon om seksuelle ønsker og behov være en utfordring. Dette skyldes gjerne nevrologiske forskjeller som kan påvirke deres evne til å tolke eller formidle sosiale signaler og følelser.
Mens grunnleggende konsepter om samtykke, grenser og sikkerhet er universelle, kan tilnærmingen til å formidle denne informasjonen kreve spesifikk tilpasning for å være mest effektiv for denne gruppen. Videre kan slike læringstilnærminger inkludere ferdighetstrening for å hjelpe individer med å navigere i de sosiale aspektene av dating og intimitet.

Det er viktig for både personer med autisme og deres partnere å forstå disse utfordringene og arbeide aktivt for å overvinne dem. Dette kan innebære:

 • Åpen dialog: Snakk regelmessig om seksuelle følelser, grenser og preferanser. Dette kan hjelpe begge parter til å forstå hverandres behov bedre.
 • Utdanningsressurser: Det finnes mange ressurser tilgjengelige som kan hjelpe personer med autisme og deres partnere med å forstå og navigere i seksualitet. Dette kan inkludere bøker, online kurs, og terapi spesialisert på autisme og seksualitet.
 • Klare retningslinjer: Å sette klare retningslinjer for hva som er akseptabelt og hva som ikke er det, kan bidra til å redusere misforståelser og skape et tryggere miljø for intimitet.
 • Aktiv lytting: Det er viktig for partnere å praktisere aktiv lytting, spesielt når den andre parten kommuniserer sine følelser eller bekymringer.

Forskning har vist at tilpasset seksualundervisning og ferdighetstrening kan være effektive i å forbedre autistiske individers evne til å forstå og håndtere seksuelle situasjoner (Hellemans et al., 2021). Dette inkluderer opplæring i kommunikasjon, samtykke og seksuell helse. Det er også viktig å tilby ressurser og støtte for foreldre og omsorgspersoner for å hjelpe dem med å gi adekvat seksuell oppdragelse til autistiske barn (Stokes et al., 2020).

Dating og forhold
Navigering i datinglandskapet kan by på ekstra utfordringer for de med autisme. Det er imidlertid viktig å understreke at mange med autisme danner meningsfulle, kjærlige forhold. Samtidig kan noen autistiske individer være aseksuelle eller aromantiske, og deres valg, følelser og opplevelser er like gyldige og verdifulle som andre sine.

For noen kan det være gunstig med mer strukturert veiledning eller terapi for å utvikle de nødvendige ferdighetene for å bygge og vedlikeholde forhold. Forskning har vist at autistiske individer kan oppleve vellykkede og tilfredsstillende romantiske forhold når de får støtte og veiledning som tar hensyn til deres unike behov (Hendricks et al., 2016). Dette kan inkludere terapeutisk støtte for å forbedre sosiale ferdigheter og kommunikasjonsevner i datingkontekst. 

Seksuell Identitet og Orientering:

Kompleksitet i seksuell orientering


Mens seksuell orientering i en generell befolkning varierer bredt, har forskning indikert at personer med autisme kan rapportere et bredere mangfold av seksuelle orienteringer sammenlignet med nevrotypiske individer. Selv om mekanismene bak dette fenomenet fortsatt er under utforskning, har flere studier dokumentert en høyere forekomst av ikke-heteronormative seksuelle orienteringer blant autistiske individer (George & Stokes, 2020). Dette mangfoldet av seksuell orientering innenfor autismespekteret understreker viktigheten av å anerkjenne og respektere de unike seksuelle erfaringene og identitetene som finnes innenfor denne gruppen.

Behovet for inkluderende seksualundervisning:

Seksualundervisning generelt bør være inkluderende og reflektere mangfoldet av seksuelle orienteringer og kjønnsidentiteter. For autistiske individer kan dette være enda mer avgjørende, ettersom de kan stå overfor unike utfordringer når det gjelder å forstå og uttrykke sin seksuelle og kjønnslige identitet.

Forskning har påpekt behovet for tilpasset seksualundervisning som tar hensyn til både nevrologiske forskjeller og mangfoldet i seksuell orientering og kjønnsidentitet. Dette inkluderer opplæring i samtykke, sikker sex og respekt for individets valg og identitet. Utdanningsprogrammer bør også fremme en inkluderende og ikke-diskriminerende holdning overfor alle former for kjønnsidentitet og seksuell orientering.

Å være både autistisk og LGBTQ+ kan forsterke opplevelsen av å være annerledes eller utenfor. Dobbelt stigma kan forverre psykiske helseutfordringer og kan føre til at individet kan føle seg isolert. Det er derfor avgjørende med inkluderende miljøer og støttesystemer for denne spesifikke gruppen.

Studier har vist at autistiske individer som identifiserer seg som LGBTQ+ kan oppleve økt risiko for psykiske helseproblemer, inkludert angst og depresjon, på grunn av dobbel stigmatisering. Derfor er det viktig å tilby støttende og inkluderende tjenester, samt å øke bevisstheten om de unike utfordringene som denne gruppen kan møte i samfunnet.

Kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk

Flere studier, inkludert en publisert i “Journal of Autism and Developmental Disorders,” har funnet en overrepresentasjon av personer med autisme blant de som søker kjønnsbekreftende behandling eller identifiserer seg som transgender eller ikke-binære. Årsakene til denne sammenhengen er fortsatt et aktivt forskningsområde. Det er uansett viktig å anerkjenne og støtte individers kjønnsidentitet, uavhengig av deres nevrologiske status.

Forskning har også indikert at autistiske individer kan ha en mer nøytral eller variabel tilnærming til kjønnsuttrykk enn det som er typisk for deres kjønn (Strang et al., 2014/2020). Dette understreker behovet for å respektere og støtte individets selvdefinerte kjønnsidentitet og uttrykk.

Aseksualitet

En interessant observasjon i forskningen er det som ser ut til å være en overrepresentasjon av aseksualitet blant autistiske mennesker. Aseksualitet er definert som en mangel på seksuell tiltrekning mot andre, uavhengig av romantisk tiltrekning. 

Studier har funnet en overrepresentasjon av personer med autisme blant de som identifiserer seg som aseksuelle eller har lav seksuell interesse. Dette kan delvis skyldes de sosiale og kommunikative utfordringene som autistiske individer kan oppleve, som kan påvirke deres evne til å danne intime relasjoner. Det kan også være relatert til sensoriske forskjeller, som kan påvirke hvordan autistiske individer opplever fysisk intimitet.

Hyperseksualitet

Noen med autisme kan oppleve hyperseksualitet. Hyperseksualitet refererer til økt eller overdreven interesse for seksuell aktivitet. I konteksten av autisme kan dette fenomenet være knyttet til kjernesymptomer som hyposensitivitet (redusert følsomhet for stimuli) og hypersensitivitet (økt følsomhet for stimuli).

For eksempel kan noen med autisme søke seksuell stimulering som en måte å regulere sensorisk overbelastning eller for å håndtere stress. Repetitive atferder, et annet kjennetegn ved autisme, kan også manifestere seg i form av gjentatte seksuelle tanker eller handlinger.

Hyperseksualitet er ikke nødvendigvis er et problem i seg selv, men det kan bli problematisk hvis det fører til uønsket atferd eller konflikt i forhold. Som med alle aspekter av seksualitet, er det viktig med åpen kommunikasjon, forståelse og støtte for å sikre at individer med autisme kan navigere i sin seksualitet på en sunn og trygg måte.

Autisme og BDSM

Autisme og BDSM kan på overflaten virke som uforenelige konsepter for mange. Autisme er en nevrologisk utviklingsforstyrrelse som påvirker sosial interaksjon, kommunikasjon og adferd. På den annen side er BDSM en samlebetegnelse for en rekke seksuelle aktiviteter som inkluderer dominans, underkastelse, bondage, disiplin, sadisme og masochisme. Flere vitenskapelige kilder peker på en viss sammenheng mellom BDSM/kink, og det å være nevrodivergent. La oss utforske en fascinerende krysning av disse to fenomenene.

BDSM er forankret i tre grunnleggende prinsipper: Samtykke, sikkerhet og fornuft. Alle involverte parter gir sitt informerte samtykke før enhver handling, og sikkerhet blir prioritert. Dynamikkene varierer, fra dominans og underkastelse til bondage og disiplin, men alle relasjoner er basert på tillit.

Hvorfor er det slik at BDSM kan tiltrekke individer med autisme?

1. Struktur og forutsigbarhet gir klare rammer

Mange med autisme søker naturlig etter struktur og forutsigbarhet i deres dagligliv for å minimere angst. I en BDSM-kontekst kan dette oversettes til de klare rammene og reglene som er fastsatt før en scene. For eksempel kan en person med autisme finne trøst i å vite nøyaktig hva som forventes av dem og hva de kan forvente av sin partner.

2. Sensoriske opplevelser kan virke beroligende

Mennesker med autisme kan ha unike sensoriske responsmønstre. Noen kan finne lindring fra overveldende stimuli gjennom lette smerteopplevelser, mens andre kan finne glede i spesifikke berøringer. Et konkret eksempel kan være en person med autisme som finner beroligelse i følelsen av stramme tau under tau-bondage, da det gir en dyptgående pressfølelse.

3. Tydelig Kommunikasjon

Kommunikasjonsutfordringer er ofte assosiert med autisme. I BDSM blir deltakernes behov, grenser og ønsker ofte diskutert åpent, tytdelig og direkte før enhver aktivitet, noe som kan redusere usikkerheten rundt sosial interaksjon. Som et eksempel kan et par avtale spesifikke signaler eller “safewords” for å kommunisere komfortnivået under en scene. Dette kan bidra til forutsigbarhet og klare regler eller grenser. 

4. Selvutforskning og aksept

BDSM gir et rom for å utforske egen seksualitet, identitet og grenser, uten å være bundet av samfunnets normer. For noen med autisme kan dette tilby en verdifull plattform for selvforståelse, spesielt hvis de har kjempet med selvaksept tidligere.

5. Dissosiasjon fra overveldende følelser

Enkelte med autisme kan benytte BDSM som en metode for å håndtere intense følelser eller angst. Gjennom rollespill kan enkelte finne en midlertidig “flukt” fra deres vanlige selv, noe som kan være terapeutisk.

6. Fellesskap og Tilhørighet

BDSM-samfunnet, som er kjent for sin inkludering og aksept, kan gi en plass der de som ofte føler seg annerledes, finner aksept. Å delta i BDSM-samfunnet kan gi enkelte med autisme en følelse av tilhørighet de kanskje ikke finner andre steder.

7. Empowerment

BDSM kan være en kilde til empowerment for de som deltar. For noen med autisme kan dette være en måte å ta tilbake en følelse av kontroll, enten gjennom en dominerende eller underdanig rolle.

Positive sider og utfordringer med BDSM ved autisme

Gjennom BDSM kan kvinner og menn med autisme finne en plattform hvor de kan utforske og akseptere seg selv på det seksuelle plan. Mange finner en følelse av tilhørighet og forståelse innenfor BDSM-samfunnet.

BDSM kan for en del mennesker, både med og uten autisme, tilby positive opplevelser og effekter. Samtidig så er det viktig å anerkjenne potensielle utfordringer ved praksisen. Dette kan inkludere misforståelser grunnet kommunikasjonsutfordringer. Det er også verdt å merke seg at noen med autisme kan være mer sårbare for manipulasjon, og dermed ende opp i en situasjon hvor man blir seksuelt utnyttet.

Støttenettverk og samfunnsressurser

Å finne sosiale arenaer hvor andre forstår og støtter de kryssende aspektene av autisme og LGBTQ+-identitet kan være livsendrende. Støttenettverk spesialisert for denne krysningen kan hjelpe individer med å finne aksept, forståelse og ressurser som er skreddersydd for deres unike erfaringer.

Det er viktig å understreke at selv om det finnes noe overlapp mellom autismegrupper og LGBTQ+-grupper, har alle sin unike opplevelse av seg selv og sin egen seksualitet, basert på sin individuelle kontekst, kultur, familiebakgrunn og personlige historie. Det å støtte autistiske individer i deres reise med seksuell orientering og kjønnsidentitet krever forståelse og empati for deres individuelle opplevelser. Samfunnet kan spille en avgjørende rolle i å skape inkluderende miljøer som gir støtte og aksept for alle individer, uavhengig av deres nevrologiske og seksuelle identiteter.

Interpersonlige Relasjoner

Kommunikasjonsbarrierer
Mange med autisme har utfordringer knyttet til kommunikasjon, noe som kan påvirke hvordan de uttrykker affeksjon, kjærlighet eller seksuell interesse. I intime relasjoner kan dette føre til misforståelser eller feiltolkninger. Autistiske individer kan oppleve vanskeligheter med å uttrykke sine følelser på en måte som deres partnere forstår, og dette kan føre til unødvendige konflikter eller følelser av avvisning. Forskning har dokumentert at kommunikasjonssvikt kan være en betydelig kilde til stress i autistiske forhold. Derfor er det viktig å utvikle alternative kommunikasjonsmetoder, for eksempel visuell kommunikasjon eller bruk av teknologiske hjelpemidler, for å styrke forståelsen og samspillet mellom partnerne.

Sanselige sensitiviteter
Personer med autisme kan ha sanselige overfølsomheter som påvirker deres seksuelle opplevelse. For eksempel kan berøring, lys eller lyder være overveldende eller ubehagelige. I en intim setting kan disse sensitivitetene være spesielt utfordrende og kreve tilpasning og forståelse fra begge parter. Det er viktig for partnerne å være åpne for å utforske alternative måter å oppleve intimitet på, som tar hensyn til autistiske individers sensitiviteter (Jones et al., 2019). Dette kan inkludere å velge egnede tidspunkter og steder for intime aktiviteter eller eksperimentere med berøringsteknikker som er komfortable for begge.

Behovet for forutsigbarhet og rutine
Mange med autisme trives best med forutsigbarhet og rutine. Dette kan også gjelde for deres seksuelle liv, hvor spontanitet kan føles overveldende eller stressende. Kommunikasjon og planlegging kan hjelpe par å forstå og respektere hverandres behov. For eksempel kan autistiske individer og deres partnere opprette en felles seksuell tidsplan som tar hensyn til behovet for forutsigbarhet og rutine, samtidig som de gir rom for intime øyeblikk. Dette kan bidra til å redusere angst og usikkerhet i forholdet.

Støtte og veiledning for partnere
Partnere til personer med autisme kan ha nytte av veiledning eller støttegrupper for å forstå autismespekteret bedre og for å lære strategier for å styrke forholdet. Gjensidig forståelse og respekt er nøkkelen til et sunt forhold. Det er viktig at begge parter er åpne for å lære om hverandres unike behov og utfordringer og for å søke støtte når det er nødvendig. Det finnes også terapiformer, som parterapi tilpasset behovene til autistiske individer og deres partnere, som kan bidra til å fremme sunne og givende forhold.

Navigering av seksuelle grenser og samtykke
Det er samfunnsmessig viktig å fremme en kultur med fokus og kommunikasjon rundt samtykke, spesielt for personer med autisme som kan ha utfordringer med å tolke sosiale signaler. Begge parter må føle seg trygge og komfortable med å diskutere grenser og ønsker. For å styrke forståelsen av samtykke og grenser, kan det være nyttig å benytte visuelle verktøy, skriftlig kommunikasjon eller rollespill for å praktisere situasjoner som krever tydelig samtykke. Dette kan bidra til å redusere risikoen for misforståelser eller uønsket atferd i intime situasjoner.

Seksualundervisning tilpasset autisme

Tradisjonell seksualundervisning kan ofte fokusere på normer og antakelser som kanskje ikke resonnerer med, eller inkluderer, opplevelsene til personer med autisme. Det er derfor viktig med tilpasset opplæring som tar hensyn til de særegne utfordringene og perspektivene som autistiske individer kan ha når det gjelder seksualitet og intimitet. Dette kan inkludere spesifikke undervisningsmetoder som tar sikte på å forklare komplekse konsepter på en enkel og konkret måte, samt tilrettelegge for individuell læring og interaksjon.

Viktigheten av klart språk
For mange på autismespekteret er et direkte, klart og konkret språk avgjørende. Vaghet eller bruk av eufemismer kan føre til forvirring eller misforståelser. Seksuell kommunikasjon og undervisning bør derfor legge vekt på å bruke enkel og tydelig kommunikasjon, samt å gi klare definisjoner av viktige begreper. Dette hjelper autistiske individer med å forstå informasjonen og gjør det lettere for dem å stille spørsmål og delta aktivt i læringen.

Sosiale historier som hjelpemiddel
Sosiale historier er korte beskrivelser av situasjoner, hendelser eller aktiviteter som inkluderer spesifikk informasjon om hva man kan forvente og hvorfor. Dette kan være et effektivt verktøy for å hjelpe autistiske individer med å forstå og navigere komplekse sosiale situasjoner, inkludert intime forhold. Seksuell undervisning kan inkludere bruk av sosiale historier for å beskrive ulike aspekter av seksualitet, samtykke og intimitet på en måte som er tilpasset individets behov og forståelsesnivå.

Praktiske øvelser
Simuleringer, rollespill og praktiske øvelser kan være nyttige for å forberede autistiske individer på reelle seksuelle og romantiske situasjoner. Dette gir dem en trygg arena for å lære, feile og få veiledning. For eksempel kan øvelser som fokuserer på å uttrykke følelser eller øve på samtykke bidra til å bygge ferdigheter og selvtillit i intime situasjoner.

Grenser og samtykke
Det er spesielt viktig å undervise autistiske individer om viktigheten av grenser, både deres egne og andres. Opplæring rundt temaet samtykke, hvordan man gir det, mottar det, og respekterer det, er også kritisk. Seksuell undervisning bør inkludere tydelige retningslinjer og eksempler på hvordan man kan kommunisere grenser og samtykke på en respektfull måte. Dette bidrar til å fremme sunne og trygge intime relasjoner.

Nettverk og støttegrupper
Å koble autistiske individer med støttegrupper og nettverk kan gi dem en plattform for å dele erfaringer, spørsmål og bekymringer relatert til seksualitet. Dette kan også gi dem en trygg arena for å uttrykke seg og få støtte. Støttegrupper kan tilby en mulighet for autistiske individer og deres omsorgspersoner å lære av hverandre, dele ressurser og finne fellesskap i en forståelsesfull setting. Å ha tilgang til slike nettverk kan være avgjørende for å håndtere utfordringer og oppnå en positiv seksuell utdanning og støtte.

Aldersutvikling, seksualitet, og autisme


Individuell tilnærming
Hvert individ med autisme er unikt, og det er derfor avgjørende å skreddersy seksualundervisning og støtte til den enkeltes behov. For eksempel vil noen trenge en konkret og detaljert forklaring på kroppens forandringer i puberteten, mens andre vil ha mer nytte av veiledning rundt sosiale normer knyttet til dating. En personlig tilnærming tar hensyn til individuelle forskjeller og utfordringer knyttet til alder og utvikling.

Foreldre som ressurs
Foreldre og omsorgspersoner spiller en sentral rolle i seksuell opplysning. Å gi dem riktige verktøy og informasjon kan være essensielt. Dette kan inkludere bøker spesielt rettet mot seksuell oppdragelse for autistiske barn, eller deltakelse i støttegrupper der man kan dele erfaringer og innhente råd. Foreldre kan fungere som brobyggere mellom den autistiske personen og det større samfunnet når det gjelder seksuell utdanning og støtte.

Profesjonelle støttesystemer
Sexologer, psykologer og rådgivere med spesialisering innenfor autisme kan gi uvurderlig støtte og veiledning. Disse fagfolkene kan hjelpe autistiske mennesker med å forstå deres egen seksualitet, etablere grenser og navigere i romantiske forhold. De tilbyr også en trygg og konfidensiell arena for å diskutere spørsmål eller bekymringer knyttet til seksualitet.

Skolebasert støtte
Skoler bør inkludere en tilpasset seksualundervisning for elever med autisme, som tar hensyn til deres spesifikke læringsbehov. Dette kan omfatte mindre gruppesesjoner, bruk av visuelle hjelpemidler eller en-til-en undervisning. Skolen spiller en viktig rolle i å forberede autistiske individer for voksenlivet, inkludert deres seksuelle utvikling. I Norge har mange med autisme allerede spesialisert oppfølging og opplæring. Seksualitet bør være en naturlig del av denne undervisningen, slik som det er for andre barn og ungdom i skolen. 

Selvhjelpsgrupper og nettsamfunn
For eldre ungdom og voksne med autisme kan selvhjelpsgrupper, enten offline eller online, gi en plattform for å dele erfaringer, stille spørsmål og få støtte fra andre som forstår deres utfordringer. Samfunn som gir muligheten til å koble seg med jevnaldrende og erfarne individer kan være en uvurderlig ressurs for å bygge selvtillit og kompetanse.

Inkludering av LGBTQ+ perspektiv
For de autistiske individer som også identifiserer seg innenfor LGBTQ+ spekteret, er det avgjørende med støtte som tar hensyn til begge aspektene av deres identitet (Strang et al., 2014). Seksuell opplysning og støtte må være inkluderende og reflektere mangfoldet av seksuelle orienteringer og kjønnsidentiteter.

Seksuell utvikling er en viktig del av ethvert individs liv, uavhengig av deres nevrologiske profil. For autistiske personer, med deres unike behov og utfordringer, krever denne reisen ekstra veiledning, støtte og forståelse. Det er derfor avgjørende å sikre tilgang til riktige ressurser og støttesystemer som hjelper dem å navigere i denne viktige delen av livet på en måte som er tilpasset deres individuelle behov og utviklingsnivå.

Samfunn og stigma


Mangfold i seksualitet
Selv i en tid hvor aksept for seksuell mangfoldighet øker, er oppfatningene om seksualitet blant personer med autisme ofte begrenset og fordomsfulle. Dette skyldes mangel på informasjon og utdanning om hvordan autisme kan påvirke seksuelle opplevelser og uttrykk. Samfunnet behøver i større grad å anerkjenne og akseptere det brede spekteret av seksualitet som finnes innenfor autismespektret, inkludert mennesker med ulike seksuelle orienteringer og kjønnsidentiteter.

Eksempel på stereotypier i media

Når vi ser på filmer, er det ikke uvanlig å se en scene hvor en autistisk karakter uttrykker kjærlighet eller tiltrekning. Dessverre blir disse øyeblikkene ofte fremstilt som klønete, overintens eller utilpass. Slike representasjoner i media kan forsterke samfunnets skjeve oppfatninger og myter om seksualitet blant de med autisme. Det er derfor viktig å oppmuntre til mer realistiske og varierte fremstillinger som reflekterer det faktiske mangfoldet av autistiske opplevelser.

I filmer eller TV-serier kan autistiske karakterer dessuten fremstå som barnslige og naive, spesielt når det kommer til seksualitet. Dette kan forsterke en bredere oppfatning om at alle med autisme er seksuelt uvitende eller uinteresserte. Media spiller en kritisk rolle her, og har et stort ansvar for å presentere autistiske karakterer og deres seksuelle erfaringer på en realistisk og respektfull måte. En mer realistisk og riktig representasjon kan potensielt bidra til å korrigere feilaktige oppfatninger, og redusere det stigmaet som ofte er knyttet til autisme og seksualitet.

Beskyttelsesinstinktet
Mange familiemedlemmer eller omsorgspersoner kan ha en tendens til å “beskytte” den autistiske personen mot romantiske eller seksuelle relasjoner, basert på en antakelse om at de ikke kan eller bør håndtere slike forhold. Et eksempel kan være en mor som aktivt hindrer sin autistiske datter fra å gå på date, av frykt for at hun vil bli utnyttet. Til tross for denne fullt velmente, forståelige og “beskyttende” atferden hos pårørende, er det viktig å respektere den autistiske personens rett til å utforske og oppleve intime forhold, samtidig som man gir støtte og veiledning der det er nødvendig.

Manglende opplæring
Forestill deg en seksualundervisningsklasse der læreren snakker om flørting gjennom kroppsspråk. For en person med autisme, som kanskje har vanskeligheter med å tolke kroppsspråk, kan slik undervisning være forvirrende eller rett og slett irrelevant. Seksualundervisning må tilpasses individuelle behov og utfordringer, og inkludere klare og tilgjengelige verktøy og ressurser for autistiske elever. Dette bidrar til å sikre at alle har tilgang til nødvendig kunnskap for sunne intime relasjoner.

Sosial inkludering

Autisme påvirker hvordan individer oppfatter og interagerer med verden rundt seg, inkludert deres forståelse og uttrykk for seksualitet. Mens autistiske individer har de samme grunnleggende menneskelige behovene for intimitet og forståelse som alle andre, kan deres unike opplevelser og utfordringer føre til misforståelser og stigmatisering.

I et tenkt eksempel kan en ung autistisk mann for eksempel bli mobbet eller isolert av sine jevnaldrende fordi han ikke forstår seksuelle vitser, eller fordi han uttrykker sin seksualitet på en annen måte. Dette kan føre til selvtillitsproblemer og redsel for å uttrykke følelser. Samfunnet må jobbe aktivt for å fremme inkludering og aksept av autistiske individer i alle aspekter av samfunnslivet, inkludert i sosiale situasjoner som involverer intimitet og seksualitet. 

Interesseorganisasjoner
Organisasjoner som Autismeforeningen arbeider aktivt for å opplyse samfunnet om autisme, inkludert aspekter vedrørende seksualitet. Deres arbeid inkluderer ofte opplæringsprogrammer, brosjyrer og seminarer for å redusere misoppfatninger (Autismeforeningen, 2023). Slike initiativer er avgjørende for å øke bevisstheten og forståelsen rundt autisme og seksualitet.

Oppsummering

Gjennom denne artikkelen har vi tatt en titt på skjæringspunktet mellom autismespekteret og seksualitet, og belyst en rekke viktige tematikker. Vi har sett at seksualitet er like mangfoldig blant individer med autisme som i den generelle befolkningen, men at det også kan være unike utfordringer og perspektiver som er relevante.

Fra biologiske og medisinske aspekter til samfunnets rolle og personlige erfaringer, virker det er klart at en helhetlig forståelse krever innsikt fra ulike vinkler. 

Håpet er at denne artikkelen vil være et bidrag til en mer tilgjengelig forståelse, og økt aksept av, det rike mangfoldet av seksuelle opplevelser og identiteter blant mennesker med autisme. 

Ressurser og Verktøy


Bøker

Relationships & Sexuality” er en håndbok skapt av og for mennesker på autismespekteret. Denne unike boken kaster lys over hvordan autistiske personer opplever og forstår forhold og seksualitet, og bryter med tradisjonelle oppfatninger ved å fremme tanken om at autisme er en nevrologisk variasjon, snarere enn en feil eller sykdom.

Boken er redigert av de anerkjente Elesia Ashkenazy og Melanie Yergeau, og støttet av seriøse organisasjoner som Autistic Self Advocacy Network, The Arc, og Autism NOW Center. Boken dekker et bredt spekter av emner, fra de unike utfordringene i et parforhold der en partner nylig har fått en Asperger-diagnose, til viktigheten av klar kommunikasjon og forståelse i slike forhold. Boken verdifulle innsikter i hvordan autistiske personer navigerer i verden av seksualitet, inkludert temaer som orgasmer, samtykke, og kjønnsidentitet. Den tar også for seg noen av de mer komplekse aspektene, som hvordan autistiske kan være spesielt sårbare for overgrep og hvordan de kan beskytte seg selv.

“Relationships & Sexuality” er ikke bare en ressurs for de på autismespekteret, men også for nevrotypikere som ønsker å forstå og støtte sine autistiske venner, familiemedlemmer eller partnere. Den er en øyeåpner som gir et førstehånds perspektiv på et ofte misforstått emne.

Hele boken kan gratis lastes ned her 

Sexuality and Severe Autism: A Practical Guide for Parents, Caregivers, and Health Educators” av Kate E. Reynolds gir praktiske råd til omsorgspersoner.


The Autism Spectrum, Sexuality and the Law: What every parent and professional needs to know” av Tony Attwood, Isabelle Hénault og Nick Dubin berører temaer som seksuell samtykke og lovgivning for autistiske individer.
Nettsteder:

Faglige Artikler

Søk i databaser som PubMed eller Google Scholar med nøkkelord som “autism AND sexuality”, “autism AND gender identity”, eller “autism AND relationships” kan avdekke en rekke forskningsartikler om emnet. Helsebiblioteket kan være et godt utgangspunkt for å finne relevant forskning. 

Artikkelen Autism, Sexuality, and BDSM er utgitt i “Ought: The Journal of Autistic Culture” og utforsker områder der idiosynkratiske, sensitive og intense autistiske måter å være på resulterer i mønstre av seksuell atferd og grunner til at autistiske mennesker kan være spesielt tiltrukket av BDSM. Artikkelen kan leses gratis, og i sin helhet her.

Organisasjoner

Autismeforeningen i Norge er en landsomfattende forening dedikert til å øke kunnskapen om og forståelsen for personer med autismespekterdiagnose (ASD). Foreningen arbeider aktivt for å fremme varig god livskvalitet i et mangfoldig samfunn. De tilbyr en rekke ressurser og støtte, inkludert veiledningstelefoner, medlemsblader, og arrangementer. Med 19 lokallag spredt over hele landet, arrangerer Autismeforeningen kurs, samtaletreffer og aktiviteter for personer med ASD, deres familier og pårørende. Foreningen engasjerer seg også i forskjellige initiativer for å øke bevisstheten rundt nevromangfold og inkludering, og de deltar i viktige diskusjoner og høringer relatert til opplæring og arbeidsliv for personer med ASD. For de som ønsker å støtte foreningens arbeid, tilbyr de flere måter å bidra økonomisk, inkludert Vipps og bankoverføringer.

The American Association of Sexuality Educators, Counselors, and Therapists (AASECT) har ressurser eller henvisninger til fagfolk som spesialiserer seg på emnet.


Videoinnhold

Flere autistiske aktivister og bloggere snakker åpent om sin egen seksualitet og forhold på plattformer som YouTube eller gjennom podcaster. Disse kan gi verdifullt førstehånds perspektiv.

Finn videoer på YouTube her

Andre nettsteder

Seksuellatferd.no har en dedikert side som omhandler barn og ungdom med utviklingshemming og/eller autisme i forhold til seksualitet. Siden inneholder også en rekke nyttige ressurser som kan være nyttige for både fagpersoner og pårørende.

Nettsiden Medical News Today har en omfattende artikkel som utforsker forholdet mellom autisme og seksualitet. Artikkelen gir innsikt i hvordan autisme kan påvirke utviklingen av seksualitet og gir råd om hvordan man kan hjelpe en autistisk person med å forstå sine seksuelle følelser. Videre diskuterer artikkelen utfordringer som autistiske personer kan møte, som sensorisk sensitivitet og kommunikasjonsbarrierer, og gir tips for å navigere i disse utfordringene.

«Nevromangfold Norge» (NevNo) er en landsdekkende frivillig organisasjon bestående av nevrodivergente og støttespillere våre som jobber med å spre kunnskap om nevromangfold og som kjemper for nevrodivergentes rett til å være seg selv.

Personlige vitnesbyrd

Jeg har ASD (autismespekterforstyrrelse), er kvinne (29) og har hatt samboer i snart 4 år

Et interessant vitnesbyrd fra en norsk dame på autismespekteret. Vedkommende har skrevet et innlegg i anonym form på diskusjonsforumet til kvinneguiden.no. Verd å lese: https://forum.kvinneguiden.no/topic/1671317-autisme-og-sex/

Havarikommisjonen: Radioprogram hos NRK. 
Aslak og Camilla misforstår hverandre ofte. Den ene er spontan og den andre er planlegger. Hvordan takle ulikhetene? For Camilla og Aslak faller mange brikker på plass da han etter mange år får en diagnose.

https://radio.nrk.no/podkast/mellom_oss/l_09f6d257-a80c-4fde-b6d2-57a80cafde70?utm_source=radiowidgetplayer&utm_medium=openradioapp-web&utm_content=podcast%3Al_09f6d257-a80c-4fde-b6d2-57a80cafde70

TIPS OG RÅD TIL DEG SOM HAR AUTISME

 • Vær ærlig om dine følelser, grenser og behov. Dette kan hjelpe både deg og din partner til å forstå hverandre bedre.
 • Lær hva samtykke betyr og hvordan det ser ut i praksis. Husk at samtykke skal være frivillig, informert, entusiastisk og kan trekkes tilbake når som helst.
 • Søk etter ressurser og kurs som er spesifikke for autisme og seksualitet. Dette kan gi deg en bedre forståelse av din egen kropp, grenser og relasjoner.
 • Vær oppmerksom på dine sensoriske behov og hvordan de kan påvirke din seksuelle opplevelse. Dette kan inkludere preferanser for berøring, lyd, lys og temperatur.
 • Vurder å bruke kommunikasjonsverktøy som bilder, skriftlige notater eller apper for å hjelpe deg med å uttrykke dine seksuelle følelser og behov.
 • Vurder å delta i støttegrupper for personer med autisme. Dette kan gi deg en plattform for å dele erfaringer og lære av andre.
 • Lær om sikker sex, prevensjon og seksuelt overførbare infeksjoner. Dette vil hjelpe deg å ta informerte beslutninger om din seksuelle helse.
 • Lær hvordan du setter og respekterer grenser, både dine egne og andres. Dette er avgjørende for ethvert sunt forhold.
 • Utforsk og forstå din egen kjønnsidentitet og seksuell orientering. Dette kan hjelpe deg med å finne en partner som er kompatibel med dine behov og ønsker.
 • Vurder å søke terapi eller rådgivning spesialisert på autisme og seksualitet. En terapeut kan gi deg verktøy og strategier for å navigere i seksuelle forhold.
 • Arbeid med å bygge din selvtillit og selvaksept. Dette vil hjelpe deg å føle deg mer komfortabel i seksuelle situasjoner.
 • Finn ut hva ditt kjærlighetsspråk er (f.eks. fysisk berøring, kvalitetstid) og kommuniser dette til din partner.
 • Forbered deg på Avvisning: Forstå at avvisning er en naturlig del av dating og forhold. Lær hvordan du håndterer avvisning på en sunn måte.
 • Respektér Din Partner. Husk at din partner også har sine egne følelser, behov og grenser. Respektér dem og arbeid sammen for å bygge et sunt forhold.