Hopp til innholdet

Hva ligger bak “dick pics” fenomenet?

  • av
Dick Pic: Illustrert av mann med banan som stikker ut av buksesmekken

“Dick pics” har lenge vært et tema som vekker frustrasjon, og blir ofte sett på som en form for seksuell trakassering eller et uttrykk for toksisk maskulinitet. Men er det hele bildet? Dr. Andrea Waling, forfatter av boken “Exploring the Cultural Phenomenon of the Dick Pic,” har utfordret denne oppfatningen og forsøkt å gi en mer nyansert forståelse av fenomenet. 

Dick pics og elektroniske plattformer

“Dick pics” er et fenomen som i stor grad er muliggjort av moderne teknologi, som smarttelefoner og sosiale medier. Disse plattformene har ikke bare gjort det enklere å ta og sende bilder, men de har også skapt nye arenaer for seksuell interaksjon. Dating-apper som Tinder, Sukker, Match og så videre gir brukerne muligheten til å koble seg til potensielle partnere med et enkelt sveip. Ikke så sjeldent fører dette etter hvert til utveksling av intime bilder. Nye teknologiske muligheter setter vi stort sett pris på. Sexting er blitt et eget nyord, og mange av oss er godt kjent med sånt. Men samtidig reiser teknologien spørsmål rundt etisk bruk, og grenser i seksuell kommunikasjon. Samtidig som teknologien gir nye muligheter for intimitet og selvutfoldelse, bringer den også med seg utfordringer som samfunnet må adressere. “Dick pics” er en slik utfordring.

Hvem sender “dick pics”?

Tidligere forskning har vist at flertallet av “dick pics” sendes uten mottakerens samtykke, og at kvinner som mottar uønskede “dick pics” stort sett har negative reaksjoner. Og skal man tro forskningen så skjer dette vært ofte. I denne kanadiske undersøkelsen fant man at blant over 1000 menn så hadde hele 48% sendt ubedte “dick pics”.

Mann i panikk etter å ha sendt dick pic

De som sender slike bilder er typisk unge menn, befinner seg ofte i en av to kategorier: Kategori en har vist seg å ha høyere nivåer av narsissisme og toksiske, sexistiske holdninger. Den andre gruppen som er identifisert er heterofile menn med lavere selvtillit. Når man ser på hvilke to grupper menn dette beskriver, så sier det i seg selv noe om hva motivasjonen deres sannsynligvis er. 

Waling argumenterer for at det er viktig å se på “dick pics” fra flere vinkler dersom man skal forstå fenomenet som helhet. Hun utforsker blant annet hvordan “dick pics”, for noen, kan gi en mulighet for intimitet i “digitale romantiske og seksuelle samtaler”. Dette er aktuelt der bilder blir gjensidig utvekslet og på den måten er del av en tosidig lek.

Relasjonell natur

Forfatteren går videre med å analysere den relasjonelle siden av “dick pics” ved å diskutere Reddit-siden r/softies. Her kan brukere poste bilder av sine slappe peniser og motta kommentarer fra andre. Plattformen benyttes av mange for selvbekreftelse og oppbygging av selvtillit. Her trekker hun spesielt frem marginaliserte grupper som transmenn og menn med mørk hudfarge. Disse gruppene kan på nettstedet finne en slags form for aksept og bekreftelse, som de kanskje ikke får i andre sosiale sammenhenger. “Dick pics” handler altså ikke bare om å sende et bilde; det kan også være en måte å søke sosial validering på.

Sårbarhet og bekreftelse

Waling har videre utført intervjuer med ciskjønnede menn for å forstå den psykologiske dynamikken bak det å sende “dick pics.” Hun fant at det å sende et slikt bilde ofte kan være en sårbar handling. Mennene i studien beskrev hvordan de nøye vurderte belysning, komposisjon og hvilke deler av kroppen de skulle inkludere for å fremstille seg selv som attraktive for det motsatte kjønn. Slik eksponering kan føre til angst for hvordan deres kropper og de selv vil bli oppfattet. Men hvis mottakeren reagerer positivt, kan det bildet bli en kilde til bekreftelse og selvtillit.

Tips: Ikke send uoppfordede nakenbilder!

Selv om man har en viss forståelse for noen av motivasjonene til menn som sender “dick pics”, så er det et viktig å huske at kvinner som mottar bilder vil ha varierte reaksjoner. Alt avhengig av konteksten de sendes i, og forholdet man har til avsenderen.

I tilfeller der bildene er sendt med samtykke, kan de oppfattes positivt og pirrende, og bidra til en romantisk eller seksuell forbindelse. Imidlertid viser forskning at svært mange kvinner mottar uønskede “dick pics,” og at reaksjonene (ikke overraskende) er overveiende negative. Bildene kan vekke følelser av ubehag, krenkelse og i noen tilfeller frykt.

norges lover forbyr blotting

I Norge omfattes det å sende uoppfordrede nakenbilder av Straffelovens paragraf 298 (“Seksuelt krenkende atferd offentlig eller uten samtykke“). Blotting er ikke et juridisk begrep i seg selv, men betraktes i strafferettslig sammenheng som «seksuelt krenkende eller annen uanstendig adferd». 

Å sende uoppfordrede “dick pics” eller andre typer nakenbilder er altså ulovlig, og straffbart. Så før man sender et slikt bilde så kan det være veldig lurt å spørre først. Og skal du sende bilder, start med noe som er påkledd. Lodd stemningen, og ta ting gradvis derfra. Ikke start med et “dick pic”. Ikke bare er det ulovlig, du spolerer som regel også alle sjanser til å gjøre motparten interessert.

Frihet og ansvar. Og bedre måter å få bekreftelse på

Teknologien har gitt oss nye måter å kommunisere seksuelt på. Men med teknologiens makt og frihet kommer også et ansvar. Det er derfor viktig for hver enkelt av oss å navigere det digitale landskapet med bevissthet og respekt for andres grenser.

Er du mann og føler behov for å vise deg frem, eller for å få bekreftelser? Prøv den respektfulle, gradvise og tilbakeholdne tilnærmelsen. Så øker du sjansene dine for å få nettopp den bekreftelsen du faktisk søker. 

Referanser:

There’s More to the Dick Pic Than Meets the Eye

Forfatterprofil

Elisabeth